Hörnstenar

Små barngrupper

På Regnbågen värnar vi om att ha små barngrupper. Det ger alla barn en chans att få vara delaktig, synas och höras oavsett vilken utvecklingsnivå de är på. Det ger även pedagogerna en chans att se och bekräfta varje individ.

Vi har som flest 25 barn hos oss och de är fördelade på två avdelningar. Upp till tre års ålder är barngruppen inte större än som mest tio barn. De äldre barnen är några fler i gruppen för att möjliggöra ett bra utbyte av varandra.

Temaarbeten och samlingar sker avdelningsvis för att barnen ska kunna utvecklas tillsammans med jämnåriga samt få rimliga utmaningar. Vi har mycket gemensamt i huset såsom sångsamlingar, traditionsfiranden och öppningar/stängningar. Den fria leken utomhus sker tillsammans med alla barnen. Det ger de större barnen en chans att ta ansvar och de mindre barnen får förebilder att se upp till.

Barnen spenderar en stor del av sin tid på förskolan. Vi anser därför att det är viktigt att de känner sig trygga och sedda.

Hälsa

För oss på Regnbågen är hälsa ett begrepp som omfattar utevistelse, musik och rörelse men också bra miljö och mat.

En omväxlande och lockande skogsmiljö finns på nära håll där vi vistas mycket. Barn som lekt och haft roligt i skog och mark lär sig att uppskatta naturen och det är något vi värdesätter högt, och jobbar mot enligt vår läroplan.

Sång och musik är viktiga inslag i barnens vardag och på Regnbågen spelar och sjunger vi mycket.

På Regnbågen har vi ett ekologiskt synsätt och engagemang. Vi källsorterar och använder oss av i möjligaste mån av miljövänliga produkter. Valet av mat är viktigt, både för miljön och för att barnen ska må bra. Vi strävar efter att välja närproducerade, säsongsanpassade och ekologiska produkter. Vi köper ekologiskt kött lokalt.

För att våra barn ska ha en så bra förskolemiljö som möjligt har vi inventerat Regnbågen efter Naturskyddsföreningens ”Operation giftfri förskola” och vi har börjat beta av prioriterade åtgärder på checklistan.

Genus

Genus innefattar de föreställningar och uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt i samhället. Forskning visar att pojkar och flickor behandlas olika i förskola/skola. På Regnbågen arbetar vi med genus genom att försöka bryta den normen som finns i samhället för att ska ett nytt synsätt och medvetenhet hos barnen. Alla barn är unika individer och ska ha utrymme att vara sig själva.

Vi värnar om att alla barn får sin tid att synas och höras oavsett kön. Pedagogerna arbetar för att lägga fokus på barnet och inte på de prestationer som barnet utför. Detta för att stärka barnets självkänsla.

Miljön är genomtänkt utformad för att barnen inte ska hamna i stereotypa grupper. Regnbågen arbetar med att möta barnen där de befinner sig för att förstärka det positiva. På Regnbågen är alla välkomna och har samma lika mycket värde.